MP

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

a. Pojmy

 1. GDPR - zpracování osobních údajů podle Obecného nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 2. správce osobních údajů (dále správce) - společnost Miroslav PAVLÍK s.r.o.

 3. subjekt údajů (dále subjekt) - zákazník, návštěník webové prezentace

 4. pověřenec na ochranu osobních údajů (dále pověřenec)
  kontaktní osoba: Ing. Martin Pavlík
  e-mail: info@miroslavpavlik.cz
  adresa: Miroslav PAVLÍK s.r.o., Malé Nepodřice 53, 397 01 Písek


b. Správce zpracovává osobní údaje subjektu

 1. na základě oprávněného nároku (úkon uzavření kupní smlouvy, poskytnutí služeb, apod.)
  v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci práv a povinností vyplývajících z podstaty úkonu
  po dobu 5 let od posledního úkonu

 2. pro splnění právní povinnosti (Zákon o účetnictví)
  v rozsahu nezbytně nutném pro splnění požadavků příslušného právního předpisu
  po dobu 5 let od posledního úkonu vyplývajícího z příslušného právního předpisu

 3. na základě souhlasu uděleného při zaslání poptávky na zboží a služby
  v rozsahu: jméno a příjmení, telefonní a e-mailový kontakt
  po dobu 5 let nebo do dovolání souhlasu


c. Osobní údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu

Souhlas je možné kdykoliv odvolat, není-li to v rozporu s body b.1. a b.2., zasláním dopisu nebo e-mailu na kontaktní osobu pověřence, viz bod a.4.


d. Přístup k osobním údajům

Ke zpracovávaným osobním údajům nemá přístup žádný jiný správce osobních údajů.


e. GDPR zavádí následující práva subjektu

 • právo na přístup k osobním údajům, které se o subjektu zpracovávají (čl. 15)
 • právo na opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů (čl. 16)
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“) v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro daný účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl. 17)
 • právo na omezení zpracování, pokud subjekt popírá přesnost údajů, zpracování je protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18)
 • právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20)
 • právo vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu (čl. 21)
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřadu pro ochranu osobních údajů) pokud se subjekt domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení (čl. 77).